Stadgar

 • 1. Föreningens namn och säte
Föreningens namn är XperienceBridge – Erfarenhetsbron, här kallad XperienceBridge. Xperiencebridge är en politiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

 • 2. Föreningens syfte
Föreningens syfte och verksamhet är att främja samarbete och affärsutbyte mellan seniorer i Sverige och Start-up ecosystemet som ofta karakteriseras av unga entreprenörer. Detta görs genom att skapa olika plattformar där medlemmarna får möjlighet att diskutera olika frågor av gemensamt intresse.

XperienceBridge erbjuder arenor och mötesplatser för seniorer, unga entreprenörer, representanter för olika aktörer inom det entreprenöriella ekosystemet och beslutsfattare i samhället och i näringslivet. XperienceBridge vill öka kunskapsutbytet och samarbetet mellan de olika parterna och skapa nätverk för näringsliv, myndigheter och individer med intresse för utveckling och samverkan.

XperienceBridge ska verka för att knyta värdefulla kontakter och sprida information, möjliggöra erfarenhetsutbyte och driva medlemmarnas intressen.

XperienceBridge ska verka för en positiv relation utvecklas mellan partnerna.

 • 3. Föreningens organisation
Föreningens beslut fattas vid medlemsmöten minst två gånger per år varav ett ska vara årsmötet. Styrelse och revisor utses vid årsmötet och beslutar om verksamheten mellan medlemsmöten.

Styrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter. På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen eller suppleant för styrelseledamot rösträtt. Varje närvarande ledamot har en röst. Ordförande har inte utslagsröst.

Föreningen äger andel i ett bolag som erbjuder tjänster till medlemmarna.

 • 4. Medlemskapet
XperienceBridge medlemskap är öppet för alla med fokus mot entrenprenörer, seniorer, organisationer och företag.

Den som vill ansöka om medlemskap i XperienceBridge skall acceptera och efterleva föreningens stadgar och betala medlemsavgift. Medlemskap indelas i:

 1. Privat medlemskap: för privatpersoner.
 2. Företagsmedlemskap: för mindre företag och föreningar.
 3. Stödmedlem: Den som vill stödja Föreningens verksamhet ekonomiskt kan bli stödmedlem. En stödmedlem kan vara en enskild person, en organisation eller företag som ställer sig bakom föreningens verksamhet samt sympatiserar med verksamhetens ändamål.
Föreningens medlemsavgift fastställs av årsmötet. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, endast den som har betalat sin medlemsavgift äger rösträtt på årsmötet.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning av medlem. Beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

Medlem har rätt till utträde ur föreningen, men äger ej rätt att återfå inbetalda avgifter. Medlem som önskar utträde ur föreningen, ska skriftligen meddela styrelsen senast under september månad året före utträdet.

 • 5. Hedersordförande
Personer, som har en stor inverkan eller har gjort fantastiska insatser för föreningen, är valda av styrelsen och godkändes av årsmötet, kan bli hedersordförande.

 • 6. Föreningens verksamhetsår är kalenderår (1 januari till och med 31 december).
 • 7. Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas varje år senast 31 maj och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast fyra veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 14 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

På ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande på årsmötet
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare
 4. Årsmötets behöriga utlysande
 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 6. Beslut
 7. a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 8. b) om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Beslut om medlemsavgifter
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 12. Val av ordförande i föreningen
 13. Val av övriga styrelseledamöter
 14. Val av revisor, om föreningen beslutar att ha revisor.
 15. Annat i förväg anmält ärende
 • 8 Extra årsmöte
Om revisorn, styrelsen eller en tredjedel (⅓) av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst en vecka i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

 • 9 Beslutsformer
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

 • 10 Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen.

 • 11. Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie eller extra årsmöte med tre fjärdedelar (3/4) av antalet avgivna röster.

 • 12. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta. Vid beslut om upplösning av föreningen ska eventuella kvarstående medel tillföras servicebolaget.